Inschrijven

Peuterspeelzalen

Wij beschikken in alle Roermondse wijken over peuterspeelzalen, waarvan er een aantal een regulier karakter hebben. Daarnaast hebben een aantal van onze peuterspeelzalen een VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) karakter.

Alle aandachtspunten betreffende bijzonderheden van uw kind en huisregels van de locatie worden met u besproken in het intakegesprek met de pedagogisch medewerker (mentor) van de peuterspeelzaal waar uw kind wordt aangemeld.

Reguliere peuterspeelzalen

Een peuterspeelzaal is een wijkgebonden voorziening waar kinderen enkele dagdelen per week verblijven. Op onze peuterspeelzalen bieden wij opvang aan kinderen variërend in leeftijd van 2 tot 4 jaar. Onze speelzalen zijn in principe toegankelijk voor alle kinderen en bieden aanvullende speel-, ontmoetings- en ontwikkelingsmogelijkheden op de opvoeding thuis. De kinderen kunnen spelen in een aan hen aangepaste omgeving onder begeleiding van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Vanuit de peuterspeelzalen richten wij ons niet alleen op de peuters maar ook op de ouders. We besteden extra aandacht aan:

  • Gerichte ontwikkelingsstimulering naast spelen
  • Gerichte signalering naast herkenning van problemen
  • Opvoedingsondersteuning naast uitwisseling van opvoedkundige ervaringen
  • Gerichte ontmoetingsmogelijkheden voor ouders (koffieochtenden, thema-avonden/ ouderavonden) naast algemene oudercontacten (bijv. breng- en haalcontacten)
VVE-peuterspeelzalen

Onze VVE-peuterspeelzalen bieden, net als reguliere peuterspeelzalen, aandacht aan het bovenstaande, maar richten zich daarnaast speciaal op taalstimulering van 2 tot 4-jarige kinderen uit kanswijken in Roermond waar veel mensen van buitenlandse afkomst wonen.

Peuters hebben behoefte aan structuur, rituelen, duidelijk gestelde keuzes en grenzen. Maar ook willen ze onderzoeken, leren door zelf te ontdekken en zelf te doen. In onze VVE-peuterspeelzalen werken we daarom methodisch met behulp van gecertificeerde Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Alle VVE peuterspeelzalen vormen een “koppel” met de onderbouw van de basisscholen in de wijk. In onze VVE peuterspeelzalen werken twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers per groep. We werken volgens het taalstimuleringsprogramma “Startblokken van Basisontwikkeling”. Dit programma loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool. Taalstimulering en intercultureel werken zijn van wezenlijk belang voor de integratie van kinderen en hun ouders. Per groep wordt gedurende 4 uur per week een tutor ingezet. Deze is hiervoor speciaal opgeleid en begeleidt kinderen met een zeer geringe kennis van de Nederlandse taal. De voortgang van het stimuleringsprogramma wordt getoetst door middel van de CITO taaltoets voor kinderen vanaf 3 jaar. Daarnaast wordt er gewerkt met een peutervolgsysteem.

De contacten met de ouders zijn zeer intensief. We betrekken ouders bij diverse activiteiten en ook hier worden voor hen regelmatig koffie-ochtenden georganiseerd. Relevante gegevens over de peuter gaan met toestemming van de ouders mee naar de basisschool. Er worden contacten onderhouden met medewerkers van organisaties die werkzaam zijn binnen de Thuiszorg, Integrale Vroeghulp, Bureau Jeugdzorg, logopedie en andere instanties.

Overzicht locaties peuterspeelzalen