Inschrijven

Kwaliteit

Als kinderopvangorganisatie bieden wij opvang aan die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van kinderen in een veilige en gezonde omgeving.

De ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ stelt voorwaarden aan onze kinderopvang en ons peuterspeelzaalwerk. Daarnaast staan er basiseisen in het ‘Convenant kwaliteit kinderopvang’. Het toetsingskader van de onderwijsinspectie geldt als extra kwaliteitskader voor onze VVE-peuterspeelzalen (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

Naast de landelijke normen, hanteren wij het HKZ certificatieschema (2009) als extra kwaliteitskader. Tevens stellen wij jaarlijks kwaliteitsdoelstellingen op.

Intern wordt een kwaliteitsmanagementsysteem gehandhaafd met behulp van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act), waarbij continue verbetering centraal staat. Tijdens interne audits komen alle protocollen komen minimaal een maal per jaar aan bod. Alle locaties en afdelingen van het Centraal Bureau worden een maal per jaar aan een audit onderworpen. Naar aanleiding van bevindingen die tijdens de audits worden geconstateerd, worden feitenrapporten opgemaakt. Deze feitenrapporten worden teruggekoppeld naar de Bestuurder. Tevens vindt er minimaal twee maal per jaar een auditrapportage plaatst, waarin aanbevelingen staan ter continuering en verbetering van de kwaliteit. Bevindingen uit de GGD inspectierapporten komen aan bod bij de interne audits, zodat het kwaliteitsmanagementsysteem wordt geoptimaliseerd. Op deze manier is de kwaliteitscirkel rond.

In de praktijk is deze kwaliteit herkenbaar in de volgende aspecten:

  • Onze kindercentra zijn uitnodigend en inspirerend
  • Onze kindercentra zijn veilig en hygiënisch
  • In onze kindercentra wordt een sfeer van geborgenheid, warmte en optimisme gecreëerd
  • Kinderopvang Roermond heeft een helder pedagogisch beleid
  • Onze locaties staan ingeschreven in Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Meer informatie: